033

کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهم است‎‏ که در زمان طلایی کنکور برای مرور مطالب ‏می‌توانید از آن کمک بگیرید.‏

در این روش شما بعد از درک مطالب، بصورت کلیدی نکات مهم را یادداشت می‌کنید و در واقع کلمه کلیدی کوتاه ترین، ‏راحت‌ترین، بهترین و پر معنی‌ترین کلمه‌ای است که با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می‌شود. ‏

کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهم است‎.‎

در این روش، باید نکته‌های مهمی را که کتاب آنها را مشخص کرده است یا خود شما مهم بودن آنها را تشخیص می‌دهید، ‏روی برگه‌هایی یادداشت کنید و در زمان مناسب آن‌ها را مرور کنید.‏